Algemene voorwaarden van 248media uitgeverij

1 Webshop (www.248media.nl)
2 Abonnement Gifted@248
3 Algemene voorwaarden en privacy-beleid
4 Per april 2024 geen drukwerkbegeleiding meer

1 Webshop
1.1 Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro, inclusief 9% btw en exclusief handelings- en verzendkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen.
1.2 Verzending
Bestellingen worden geleverd via Postnl.nl, 248media bevestigt de bestelling van de koper per e-mail aan het door de koper opgegeven e-mailadres. In deze mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de bestelling is.
1.3 Levering
248media levert de bestelde artikelen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits de artikelen op voorraad zijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 248media zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van 248media. Eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. 248media is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering worden door 248media gedragen. 248media hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Indien de bestelling niet binnen 30 dagen bij de koper afgeleverd is, heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij er tussen beide partijen een nieuwe levertijd is afgesproken. Bij ontbinding van de overeenkomst wordt het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen teruggestort.
1.4 Garantie en reclames
248media neemt elke voorzorg in acht om de bestelling van de koper zo correct mogelijk af te handelen. De koper heeft de verplichting om bij aflevering na te gaan of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper 248media daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 5 dagen na de aflevering per e-mail en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de koper de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Een retourzending dient altijd van tevoren per e-mail te worden aangemeld binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen bij 248media. De producten dienen uitdrukkelijk ongebruikt, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd. Kosten van de verzending en retournering worden door de koper gedragen.

2 Abonnementen – verzending alleen binnen Nederland
2.1 Abonnement Gifted@248
Het abonnement geldt tot wederopzegging. 248media neemt de persoonsgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer, op in een apart bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van 248media. Daarnaast kan 248media deze gegevens gebruiken om abonnees op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van 248media. Indien men hiertegen bezwaar heeft, kan men dat per e-mail doorgeven aan administratie@248media.nl.
Het abonnementsgeld dient per vooruitbetaling te worden voldaan. Een abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer. Losse nummers kunnen via de site besteld worden. Een nummer niet ontvangen? Dan dient men dit binnen 6 weken na verschijnen kenbaar te maken via administratie@248media.nl. Facturatie gaat altijd jaarlijks via de mail,

2.2 Beëindiging
Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn 248media via email over deze opzegging moet berichten. Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Beëindigen van het abonnement dient per e-mail te geschieden bij administratie@248media.nl. Men ontvangt altijd een bevestiging van de afmelding. Ontvangt men binnen 5 werkdagen geen reactie, dan is het aan te bevelen de mail nogmaals te verzenden. Bij tussentijds opzeggen vervalt de abonnementskorting. Het volledige bedrag van een los nummer inclusief verzendkosten zal in rekening gebracht worden.

2.3 Adreswijziging
Een adreswijziging dient men minimaal 4 weken voor ingaan van die wijziging door te geven bij 248media via administratie@248media.nl.

2.4 Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2.5 Uitgeverij 248media behoudt zich het recht voor om de uitgave van het magazine Gifted@248 op ieder moment te staken. 248media is niet verplicht de betaalde nummers te leveren, maar biedt wel een gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

2.6 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden.
Abonnees ontvangen de factuur voor het abonnement sinds 2015 via de mail. Nieuw mailadres? Vergeet niet om dit tijdig door te geven aan: administratie@248media.nl.

2.7 Bij niet tijdige betaling zullen wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement na de aanmaning niet ontvangen is, is 248media uitgeverij gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te staken en/of te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. 248media verstuurt na de factuur een herinnering en een aanmaning. Indien deze niet worden voldaan heeft 248media het recht de vordering over te dragen aan een incasso bureau. De kosten hiervan zullen in rekening worden gebracht aan de abonnee.

2.8 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt op de website gepubliceerd.

3 Algemene voorwaarden en privacybeleid
3.1 Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij 248media als leverancier van producten en diensten optreedt.

3.2 Overeenkomst
De koopovereenkomst tussen 248media en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging per e-mail is verstuurd naar de klant.

3.3 Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verband houdend met/voortvloeiend uit door 248media aangegane overeenkomsten en door verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

3.4 Pricacybeleid
248media bewaart personalia, e-mailadres en adresgegevens verworven uit aanmelding nieuwsbrief, webshop, website, event en uit diensten. Deze informatie wordt gebruikt voor de verwerking van de bestelling van de klant en het beantwoorden van vragen van de klant. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Men ontvangt als klant een nieuwsbrief, maar kan toezending ervan direct stopzetten.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren? 248media zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat 248media zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

3.5 Voorbehoud
De website van 248media is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie. 248media is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

3.6 Auteursrechten
De auteursrechten op alle op de website getoonde teksten en afbeeldingen berusten bij 248media dan wel bij de maker van de betreffende tekst of afbeelding. Het overnemen van deze teksten en/of afbeeldingen is in strijd met het auteursrecht zoals beschreven in de auteurswet uit 1912. Daar waar 248media met het gebruik van een tekst dan wel afbeelding inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde, is dit onbedoeld. De vermeende rechthebbende wordt in dat geval verzocht contact met 248media op te nemen.

3.7 Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met 248media worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft 248media de opdrachtgever/afnemer/abonnee een termijn van een maand nadat 248media zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. De wederpartij vrijwaart 248media tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die 248media in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

248media uitgeverij VOF
Kamer van Koophandel te Zwolle: 82314373 | BTW-ID: NL862416905B01

4 Drukwerkbegeleiding

Per april 2024 zijn we gestopt met drukwerkbegeleiding