Algemene voorwaarden van 248media uitgeverij

1 Webshop (www.248media.nl)
2 Abonnement Gifted@248
3 Algemene voorwaarden en privacy-beleid
4 Drukwerkbegeleiding

1 Webshop
1.1 Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro, inclusief 9% btw en exclusief handelings- en verzendkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen.
1.2 Verzending
Bestellingen worden geleverd via Postnl.nl, 248media bevestigt de bestelling van de koper per e-mail aan het door de koper opgegeven e-mailadres. In deze mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de bestelling is.
1.3 Levering
248media levert de bestelde artikelen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits de artikelen op voorraad zijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 248media zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van 248media. Eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. 248media is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering worden door 248media gedragen. 248media hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Indien de bestelling niet binnen 30 dagen bij de koper afgeleverd is, heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij er tussen beide partijen een nieuwe levertijd is afgesproken. Bij ontbinding van de overeenkomst wordt het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen teruggestort.
1.4 Garantie en reclames
248media neemt elke voorzorg in acht om de bestelling van de koper zo correct mogelijk af te handelen. De koper heeft de verplichting om bij aflevering na te gaan of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper 248media daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 5 dagen na de aflevering per e-mail en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de koper de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Een retourzending dient altijd van tevoren per e-mail te worden aangemeld binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen bij 248media. De producten dienen uitdrukkelijk ongebruikt, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd. Kosten van de verzending en retournering worden door de koper gedragen.

2 Abonnementen – verzending alleen binnen Nederland
2.1 Abonnement Gifted@248
Het abonnement geldt tot wederopzegging. 248media neemt de persoonsgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer, op in een apart bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van 248media. Daarnaast kan 248media deze gegevens gebruiken om abonnees op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van 248media. Indien men hiertegen bezwaar heeft, kan men dat per e-mail doorgeven aan administratie@248media.nl.
Het abonnementsgeld dient per vooruitbetaling te worden voldaan. Een abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer. Losse nummers kunnen via de site besteld worden. Een nummer niet ontvangen? Dan dient men dit binnen 6 weken na verschijnen kenbaar te maken via administratie@248media.nl. Facturatie gaat altijd jaarlijks via de mail,

2.2 Beëindiging
Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn 248media via email over deze opzegging moet berichten. Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Beëindigen van het abonnement dient per e-mail te geschieden bij administratie@248media.nl. Men ontvangt altijd een bevestiging van de afmelding. Ontvangt men binnen 5 werkdagen geen reactie, dan is het aan te bevelen de mail nogmaals te verzenden. Bij tussentijds opzeggen vervalt de abonnementskorting. Het volledige bedrag van een los nummer inclusief verzendkosten zal in rekening gebracht worden.

2.3 Adreswijziging
Een adreswijziging dient men minimaal 4 weken voor ingaan van die wijziging door te geven bij 248media via administratie@248media.nl.

2.4 Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2.5 Uitgeverij 248media behoudt zich het recht voor om de uitgave van het magazine Gifted@248 op ieder moment te staken. 248media is niet verplicht de betaalde nummers te leveren, maar biedt wel een gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

2.6 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden.
Abonnees ontvangen de factuur voor het abonnement sinds 2015 via de mail. Nieuw mailadres? Vergeet niet om dit tijdig door te geven aan: administratie@248media.nl.

2.7 Bij niet tijdige betaling zullen wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement na de aanmaning niet ontvangen is, is 248media uitgeverij gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te staken en/of te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. 248media verstuurt na de factuur een herinnering en een aanmaning. Indien deze niet worden voldaan heeft 248media het recht de vordering over te dragen aan een incasso bureau. De kosten hiervan zullen in rekening worden gebracht aan de abonnee.

2.8 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt op de website gepubliceerd.

3 Algemene voorwaarden en privacybeleid
3.1 Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij 248media als leverancier van producten en diensten optreedt.

3.2 Overeenkomst
De koopovereenkomst tussen 248media en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging per e-mail is verstuurd naar de klant.

3.3 Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verband houdend met/voortvloeiend uit door 248media aangegane overeenkomsten en door verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

3.4 Pricacybeleid
248media bewaart personalia, e-mailadres en adresgegevens verworven uit aanmelding nieuwsbrief, webshop, website, event en uit diensten. Deze informatie wordt gebruikt voor de verwerking van de bestelling van de klant en het beantwoorden van vragen van de klant. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Men ontvangt als klant een nieuwsbrief, maar kan toezending ervan direct stopzetten.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren? 248media zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat 248media zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

3.5 Voorbehoud
De website van 248media is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie. 248media is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

3.6 Auteursrechten
De auteursrechten op alle op de website getoonde teksten en afbeeldingen berusten bij 248media dan wel bij de maker van de betreffende tekst of afbeelding. Het overnemen van deze teksten en/of afbeeldingen is in strijd met het auteursrecht zoals beschreven in de auteurswet uit 1912. Daar waar 248media met het gebruik van een tekst dan wel afbeelding inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde, is dit onbedoeld. De vermeende rechthebbende wordt in dat geval verzocht contact met 248media op te nemen.

3.7 Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met 248media worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft 248media de opdrachtgever/afnemer/abonnee een termijn van een maand nadat 248media zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. De wederpartij vrijwaart 248media tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die 248media in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

248media uitgeverij VOF
Kamer van Koophandel te Zwolle: 82314373 | BTW-ID: NL862416905B01

4 Drukwerkbegeleiding

4.1 Definities 
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden; 
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht. 

4.2 Algemeen 
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.

4.3 Annulering 
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

4.4 Prijs 
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) 
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 

4.5 Betaling 
1. Als de aanbetaling van 50% voldaan is zal de productie van start gaan. De resterende 50% dient direct op de dag van leveren te worden voldaan.
2. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van Eur 100,00. 

4.6 Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud 
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent. 
2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren. 
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen. 
4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. 
5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. 
6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

4.7 Termijn van levering 
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

4.8 Onderzoek bij aflevering 
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 dagen na aflevering. 
2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

4.9 Zet-, druk- of andere proeven 
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden. 
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. 
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4.10 Afwijkingen 
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. 
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 
4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: – oplage tot 20.000 eenheden: 10% – oplage van 20.000 en meer: 5% Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend. 
5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden. 
6. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden. 

4.11 Auteursrechten etc. 
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

4.12 Eigendom productiemiddelen etc. 
1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. 
2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven. 
3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. 

4.13 Eigendom opdrachtgever, pandrecht 
1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. 
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. 
3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken. 
4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen. 

4.14 Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten 
1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen. 
2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen. 
3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken. 
4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten. 
5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. 
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder. 
7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen. 
8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen. 

4.15 Overmacht 
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. 
2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. 

4.16 Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. 
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 
3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. 
4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. 
5. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen. 

4.17 Toepasselijk recht 
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht