Algemene voorwaarden van 248media uitgeverij

1 Webshop (www.248media.nl)
2 Abonnement Kinderwijz en/of Gifted@248
3 Adverteren in Gifted@248
4 Algemene voorwaarden en privacy-beleid

1 Webshop
1.1 Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro, inclusief 9% btw en exclusief handelings- en verzendkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen.
1.2 Verzending
Bestellingen worden geleverd via Postnl.nl, 248media bevestigt de bestelling van de koper per e-mail aan het door de koper opgegeven e-mailadres. In deze mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de bestelling is.
1.3 Levering
248media levert de bestelde artikelen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits de artikelen op voorraad zijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 248media zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van 248media. Eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. 248media is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering worden door 248media gedragen. 248media hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Indien de bestelling niet binnen 30 dagen bij de koper afgeleverd is, heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij er tussen beide partijen een nieuwe levertijd is afgesproken. Bij ontbinding van de overeenkomst wordt het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen teruggestort.
1.4 Garantie en reclames
248media neemt elke voorzorg in acht om de bestelling van de koper zo correct mogelijk af te handelen. De koper heeft de verplichting om bij aflevering na te gaan of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper 248media daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 5 dagen na de aflevering per e-mail en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de koper de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Een retourzending dient altijd van tevoren per e-mail te worden aangemeld binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen bij 248media. De producten dienen uitdrukkelijk ongebruikt, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd, vergezeld van (een kopie van) de factuur. Kosten van de verzending en retournering worden door de koper gedragen.

2 Abonnementen
2.1 Abonnementen Kinderwijz/gifted@248
Het abonnement geldt tot wederopzegging. 248media neemt de persoonsgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer, op in een apart bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van 248media. Daarnaast kan 248media deze gegevens gebruiken om abonnees op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van 248media. Indien men hiertegen bezwaar heeft, kan men dat per e-mail doorgeven aan administratie@248media.nl.
Het abonnementsgeld dient per vooruitbetaling te worden voldaan. Een abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer. Losse nummers kunnen via de site besteld worden. Een nummer niet ontvangen? Dan dient men dit binnen 8 weken na verschijnen kenbaar te maken via administratie@248media.nl.

2.2 Beëindiging
Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn 248media via email over deze opzegging moet berichten. Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Beëindigen van het abonnement dient per e-mail te geschieden bij administratie@248media.nl. Men ontvangt altijd een bevestiging van de afmelding. Ontvangt men binnen 5 werkdagen geen reactie, dan is het aan te bevelen de mail nogmaals te verzenden. Bij tussentijds opzeggen vervalt de abonnement korting. Het volledige bedrag van een los nummer inclusief verzendkosten zal in rekening gebracht worden.

2.3 Adreswijziging
Een adreswijziging dient men minimaal 4 weken voor ingaan van die wijziging door te geven bij 248media via administratie@248media.nl.

2.4 Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Voor abonnementen in andere landen dan Nederland worden prijzen en condities op aanvraag verstrekt door 248media.

2.5 Uitgeverij 248media behoudt zich het recht voor om de uitgave van het magazine Kinderwijz en/of gifted@248 op ieder moment te staken. 248media is niet verplicht de betaalde nummers te leveren, maar biedt wel een gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

2.6 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden.

2.7 Bij niet tijdige betaling zullen wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement na de aanmaning niet ontvangen is, is 248media uitgeverij gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te staken en/of te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. 248media verstuurt na de factuur een herinnering en een aanmaning. Indien deze niet worden voldaan heeft 248media het recht de vordering over te dragen aan een incasso bureau. De kosten hiervan zullen in rekening worden gebracht aan de abonnee.

2.8 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt in de nieuwsbrief en op de website gepubliceerd.

3 Adverteren in Kinderwijz en/of Gifted@248

3.1 Annuleren
De adverteerder ontvangt een opdrachtbevestiging van 248media. Hierin staat de aanleverdatum. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor sluitingsdata. Wordt de opdracht binnen 14 dagen voor de sluitingsdatum geannuleerd, dan wordt 100% van de plaatsingskosten in rekening gebracht.

3.2 Inhoud van de advertentie
248media behoudt zich het recht voor een advertentie te weigeren, niet meer te plaatsen, dan wel dusdanige maatregelen te treffen dat plaatsing ongedaan wordt gemaakt. Indien 248media weigert de advertentie te plaatsen, dan zal 248media de opdrachtgever zo tijdig mogelijk daaromtrent informeren. Hierdoor is de opdrachtgever desgewenst in staat om de plaatsing van de reclame-uiting aan te passen, zodanig dat deze alsnog kan worden geplaatst.
Opdrachtgever staat er voor in dat er op geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden door publicatie of openbaarmaking van de advertentie en dat deze in overeenstemming is met de Nederlandse Code voor het Reclamewezen en aanverwante regelgeving. Opdrachtgever is jegens 248media aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit enige inbreuk op (intellectueel) eigendomsrechten in verband met de in zijn advertentie gepubliceerde of openbaargemaakte advertentie en zal 248media vrijwaren voor alle aanspraken en schadevorderingen van derden ter zake van een dergelijke inbreuk.

3.3 Uitvoering
248media bepaalt de wijze waarop 248media wordt uitgegeven. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, de pagina- en rubriekindeling van 248media. 248media behoudt zich bij het plaatsen en/of verzorgen van advertentie en/of publicaties voor de Opdrachtgever het recht voor – zonder hier overigens toe verplicht te zijn – om in hetgeen door de Opdrachtgever aan 248media ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgeverstechnisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt. Opdrachtgever is gehouden alle door 248media verlangde gegevens en informatie tijdig te verstrekken. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst te verstrekken aan 248media. Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van 248media ontvangen druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en deze met bekwame spoed aan 248media terug te zenden. Indien Opdrachtgever niet reageert op het aangeleverde (advertentie/reclame) materiaal binnen de door 248media gestelde termijn , gaat 248media ervan uit dat het akkoord is bevonden en gaat over tot plaatsing volgens de Overeenkomst. Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als erkenning dat 248media de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden correct heeft uitgevoerd. Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de advertentie indien deze hun oorzaak vinden in de door 248media niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of overige gegevens die mondeling of door de Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals daar zijn fax, telefoon, e-mail en soortgelijke transmissiemedia. Opdrachtgever komt geen enkele aanspraak op exclusiviteit, in welke vorm dan ook, toe tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen of aangegeven in de aanbieding van 248media.

3.4 Voorkeur plaats
Buiten Overeenkomsten waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden in principe geen speciale plaatsingen geaccepteerd. Met verzoeken om een bepaalde plaats wordt zo veel mogelijk rekening gehouden.

3.5 Aanlevering materiaal
Het materiaal dient aan de door 248media vastgelegde specificaties te voldoen. Indien materiaal niet aan die vastgelegde specificaties voldoet, behoudt 248media het recht voor de advertentie te weigeren of de kosten die gemaakt moeten worden in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

3.6 Herkenbaarheid van reclame-uitingen
Indien de reclame-uitingen van de Opdrachtgever, hetzij qua vorm en inhoud hetzij als gevolg van de context waarin deze uitingen worden geplaatst, dusdanig zijn dat dientengevolge verwarring met de redactionele inhoud van 248media redelijkerwijs verwacht moet worden, is 248media en Opdrachtgever ertoe gehouden dusdanige reclame-uitingen te voorzien van: A. een duidelijke en steeds in een oogopslag waarneembare vermelding van het woord “advertentie”of “reclame” of “reclameboodschap” of een soortgelijke aanduiding en B. een vormgeving die in een oogopslag kan worden herkend als afwijkend van de vormgeving van het redactionele deel van het medium; en C. een duidelijke en steeds in een oogopslag waarneembare vermelding van handelsnaam en/of merk van de adverteerder en/ of van het product of de dienst, aangeprezen in de reclame-uiting.

3.7 Vergoeding en betaling
Op alle Overeenkomsten is de meest recente tariefkaart van 248media van toepassing. 248media is gerechtigd de vergoedingen jaarlijks te verhogen. De advertenties worden geplaatst tegen de tarieven, toeslagen en voorwaarden van de tariefkaarten / websites geldend op het ogenblik van plaatsing. De offertes geven alleen informatie, maar kunnen nooit bindend zijn. 248media behoudt zich het recht voor om op elk moment het advertentietarief, het formaat of de positie van de advertenties te veranderen. Zij zal echter de inzake contracten gangbare gebruiken eerbiedigen voor orders waarvan de uitvoering contractueel reeds begonnen is. Indien niet anders Overeengekomen brengt 248media de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door 248media aangegeven wijze, zonder dat Opdrachtgever zich daarbij op opschorting en/of verrekening kan beroepen. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop Opdrachtgever in verzuim is, is deze de wettelijke rente verschuldigd over het te betalen bedrag en is Opdrachtgever tevens de op de invordering van het verschuldigde bedrag vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,- (exclusief btw), verschuldigd. 248media is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen voor de plaatsing van reclame-uitingen, dan wel van reclame-uitingen die reeds zijn geplaatst, of onmiddellijke betaling daarvan te vorderen, indien de adverteerder aan 248media een achterstallige schuld heeft, dan wel indien de adverteerder naar het oordeel van 248media niet kredietwaardig is of niet afdoende inzicht heeft gegeven in de kredietwaardigheid. Bij nieuwe Opdrachtgevers waarbij de overeenkomt meer dan € 350,-bedraagt dient de Opdrachtgever minimaal 50% voorafgaande aan de 1e plaatsing in 248media te betalen. Het resterende bedrag dient binnen 14 dagen betaald te worden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle door 248media gehanteerde prijzen zijn exclusief btw

3.8 Fouten
Advertenties worden in principe uitsluitend schriftelijk opgegeven. Fouten in advertenties, ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, geven geen aanleiding tot rectificatie of schadevergoeding en/of reductie c.q gratis herplaatsing, behoudens opzet of grove schuld van 248media.

3.9 Reclames
Reclamaties over de uitvoering van de advertentieopdrachten dienen uiterlijk een week na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Indien binnen deze termijn geen reclamatie is ontvangen, wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de uitvoering en de factuur. Reclames als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft 248media de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

3.10 Opzegging en ontbinding
De opdrachtgever ontvangt een opdrachtbevestiging van 248media. Hierin staat de aanleverdatum. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor sluitingsdata. Wordt de opdracht binnen 14 dagen voor de sluitingsdatum geannuleerd, dan wordt 100% van de plaatsingskosten in rekening gebracht.
Indien de overeenkomst voor meerdere plaatsingen is gesloten, dient opzegging te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal twee maanden. Indien de overeenkomst voor meerdere plaatsingen wordt opgezegd, wordt daarmee het afgesproken afgenomen volume gewijzigd en zal de volumekorting komen te vervallen. Dit zal door middel van een naheffing worden verrekend. Het opzeggen van de overeenkomst door opdrachtgever dient te geschieden per aangetekend schrijven. 248media is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien opdrachtgever voorlopig of definitief surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd respectievelijk verleend. 248media zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien de in het voorgaande lid bedoelde gevallen zich voordoen, wordt hetgeen 248media van opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar. In geval van annulering die door de opdrachtgever aan 248media wordt meegedeeld op of na het door 248media bekend gemaakte tijdstip waarop uiterlijk de aanlevering van het reclamemateriaal ten behoeve van de plaatsing vereist is, is de opdrachtgever ten opzichte van 248media gehouden tenminste 50% van het verschuldigde reclametarief voor die plaatsing te voldoen.

3.11 Aansprakelijkheid
248media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen voor de Opdrachtgever (i) van het niet, niet tijdig of niet goed plaatsen van de advertenties en/of (ii) voor het zoekraken of onbruikbaar worden van afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de opdracht behorende materialen; Eveneens aanvaardt 248media geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van stakingen en calamiteiten. 248media is nimmer aansprakelijk voor bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door of namens Opdrachtgever aan 248media. 248media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens en schade door bedrijfstagnatie. Opdrachtgever is gehouden 248media schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst tussen 248media en Opdrachtgever. Elke rechtsvordering vervalt na verloop van één maand nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis is geconstateerd, respectievelijk redelijkerwijs had kunnen worden geconstateerd. De Opdrachtgever is gehouden tot algehele vrijwaring, inclusief (buiten)gerechtelijke kosten van 248media, ten aanzien van aanspraken van derden, die voortvloeien uit een plaatsing van een reclame-uiting in het medium van 248media vanwege daarin opgenomen misleidende mededelingen en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame, dan wel oneerlijke handelspraktijken, dan wel vanwege overtreding van overige geldende regelgeving. Aansprakelijkheid voor schade, die bij de Opdrachtgever optreedt als gevolg van overmacht aan de zijde van Kinderwijz magazine, waaronder begrepen stakingen, waardoor de plaatsing van advertenties, dan wel de verspreiding of doorgifte daarvan, geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd of verhinderd, is uitgesloten.

3.12 Rechten van intellectueel eigendom
Overname, op welke wijze dan ook, van advertenties zonder schriftelijke toestemming van 248media is verboden als zijnde in strijd met artikel 162 Boek 6 BW en de Auteurswet. Rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot goederen, die door 248media bij de plaatsing van reclame- uiting aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, blijven berusten bij 248media of haar licentiegever(s). Voor zover noodzakelijk voor de plaatsing van reclame-uitingen verleend 248media aan de Opdrachtgever een tot dat doel beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van rechten van intellectueel eigendom op zodanige goederen.

4 Algemene voorwaarden en privacybeleid
4.1 Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij 248media als leverancier van producten en diensten optreedt.

4.2 Overeenkomst
De koopovereenkomst tussen 248media en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging per e-mail is verstuurd naar de klant.

4.3 Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verband houdend met/voortvloeiend uit door 248media aangegane overeenkomsten en door verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

4.4 Pricacybeleid
248media bewaart personalia, e-mailadres en adresgegevens verworven uit aanmelding nieuwsbrief, webshop, website, event en uit diensten. Deze informatie wordt gebruikt voor de verwerking van de bestelling van de klant en het beantwoorden van vragen van de klant. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Men ontvangt als klant een nieuwsbrief, maar kan toezending ervan direct stopzetten. Op verzoek verleent 248media aan bezoekers van de site toegang tot alle informatie die 248media van hen bijhoudt.

4.5 Voorbehoud
De website van 248media is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie. 248media is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

4.6 Auteursrechten
De auteursrechten op alle op de website getoonde teksten en afbeeldingen berusten bij 248media dan wel bij de maker van de betreffende tekst of afbeelding. Het overnemen van deze teksten en/of afbeeldingen is in strijd met het auteursrecht zoals beschreven in de auteurswet uit 1912. Daar waar 248media met het gebruik van een tekst dan wel afbeelding inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde, is dit onbedoeld. De vermeende rechthebbende wordt in dat geval verzocht contact met 248media op te nemen.

4.7 Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met 248media worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft 248media de opdrachtgever/afnemer/abonnee een termijn van een maand nadat 248media zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. De wederpartij vrijwaart 248media tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die 248media in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

248media uitgeverij
ING-bank: NL29INGB0003961366 | Kamer van Koophandel te Zwolle: 08168938 | BTW-nummer: NL181889985B01